AfterDawn logo

AfterDawnin presidenttitentti: Haastattelussa Sari Essayah

Manu Pitkänen Manu Pitkänen
21 kommenttia

Suomeen valitaan kuluvana vuonna uusi presidentti. Ennakkovaalien alkamisen kunniaksi AfterDawn on päättänyt polkaista pystyyn oman presidenttitenttinsä, jossa ehdokkailta kysytään sivustomme aihepiiriin keskeisesti liittyvistä asioista.

Tentissä esitetyt kysymykset eivät välttämättä kuulu presidentin vallan piiriin. Kyse on kuitenkin arvojohtajasta, joten mielestämme ehdokkaidemme arvomaailma ja mielipiteet eri asioihin tulee tuntea mahdollisimman hyvin.

Verkosta löytyy useita vaalikoneita, joissa ehdokkaita on haastateltu monipuolisesti. Nähdäksemme tekniikkaan sekä siihen liittyvät rajoitteet ja kansalaisoikeudet ovat jääneet muiden teemojen varjoon. Tämä on keskeisin syy miksi päätimme järjestää oman tentin.

Ensimmäinen haastateltava on kristillisdemokraattien Sari Essayah. Alla on AfterDawnin hänelle esittämät kysymykset ja hänen vastauksensa niihin. Tulevina päivinä julkaisemme muidenkin ehdokkaiden vastaukset.

Kyberarmeija

1. Iranin ydinvoimaloissa havaittu Stuxnet-mato osoittaa, että valtioiden välillä voidaan käydä selkkauksia myös rauhan aikana. Viron patsaskiistan ja Georgian sota osoittavat nettisodan olevan nykypäivää. Kuinka tärkeänä pidätte Suomen oman kyberarmeijan perustamista?


Armeijaa ei tarvittane, vaan pysyvä "joukko-osasto" riittänee, sillä kyse ei ole väen määrästä vaan laadusta, eli älystä ja osaamisesta. Yhdessä kotimaisten tietosuoja-alan yritysten kanssa voitaisiin rakentaa uskottava ja jatkuvasti kehittyvä kyberpuolustusjärjestelmä.

2. Minkälaista vastuuta ja tehtäviä tällaiselle armeijalle tulisi antaa sodan ja rauhan aikana? (julkisessa keskustelussa on puhuttu ennaltaehkäisevistä iskuista ja virusten luomisesta)

Joukko-osaston tehtävänä voisi olla yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden kohteiden suojaaminen hyökkäyksiltä. Puolustautuminen vaatii hyökkäysten simulointia. Virusten, matojen ja muiden haittaohjelmien luominen ja kyberhyökkäysten simulointi on edellytys niiden torjumiselle. Se johtaa mahdollisuuteen mahdollisessa sotatilanteessa myös hyökkäyksiin.

3. Mikä on mielestänne kybersodan suurimmat riskit suomalaisille, Suomelle ja yrityksille?

Kyberhyökkäyksillä voidaan jo nyt pyrkiä varastamaan taloudellisesti tärkeitä tietoja (esimerkkinä luottokorttitiedot) tai yrityssalaisuuksia. Juuri vastikään tv:stä tuli Die Hard 4.0, jossa hyvin liioitellusti ja käytännössä mahdottomin esimerkein kuvattiin mahdollisuuksia hakkeroida mitä moninaisimpia yhteiskunnan toiminnalle hyvin tärkeitä kohteita ja päästä tekemään vaarallisia muutoksia niiden tietojärjestelmiin. Oikeassakin kybersodassa voidaan yrittää vahingoittaa tai jopa lamaannuttaa tällaisia tärkeitä kohteita, julkisia tai yksityisiä, tai varastaa niiden tietoja.

4. Mistä tällainen uhka voisi olla peräisin ja miksi?

Uhka voi tulla esimerkiksi järjestäytyneeltä rikollisuudelta, terroristeilta, vieraan valtion tiedustelupalvelulta, kilpailevilta yrityksiltä, yksityisiltä hakkereilta, hyvin monelta taholta. Samoin motiivit voivat olla hyvin monenlaiset: taloudellisen hyödyn tavoittelu, yrityssalaisuuksien paljastaminen, kybersodan harjoittelu sotatilanteen tai muun konfliktin varalle, kosto, kiristys, turhan kunnian tavoittelu jne.


5. Koetteko, että Suomen puolustusvoimat voisi tulevaisuudessa koostua maa-, ilma-, meri- ja kybervoimista?

Tuskin kybersotavoimat tulevat niin tärkeiksi, että ne rinnastettaisiin taloudellisen panostuksen tai miehistömäärän kannalta maa-, ilma- tai merivoimiin.

Tekijänoikeudet

1. Taiteellisten teosten suoja-aika kestää Suomessa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Onko tälle teidän mielestä perusteita?

Suoja-aikaa voisi lyhentää esimerkiksi 50 vuoteen. Mielestäni se riittäisi perikunnan etujen suojaamiseksi.

2. Tekijänoikeuslaki hankaloittaa esimerkiksi vanhojen sanomalehtien ja kansallisesti tärkeiden elokuvien julkaisua verkossa. Tulisiko lakia tältä osin löyhentää, jotta "kansallisaarteista" voitaisiin nauttia vapaasti?

Kenties jonkin verran, mutta tulee muistaa, että nämä teokset ovat yksityisomaisuutta. Toisen omaisuuteen kenelläkään ei ole automaattista nautintaoikeutta. Myös tärkeisiinkin digitoitavissa oleviin "aarteisiin" tulee omistajilla olla oikeus vaatia niiden käytöstä korvausta. Tekijänoikeuslakia tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää tasapainoillen omistusoikeuden ja teosten digitaalisen hyödyntämisen välillä.

3. Kuinka suurena ongelmana pidätte immateriaalista (patentteihin ja teoksiin kohdistuvaa) piratismia ja miksi?

Kyllä se on valtava ongelma. Esimerkiksi Aasiassa tuotetut piraattituotteet ovat vakava ongelma Euroopan taloudelle.

Piraateissa varastetaan toisten työn tuloksia, kuten vaivalla ja suurillakin panostuksilla rakennettuja muotoiluja, teknisiä keksintöjä tai brändejä. Patenttirikkomukset voivat lopulta johtaa siihen, että kehittämistyöhön ei enää panosteta, koska sen tulos voidaan heti varastaa eikä kehittämistyöhön panostettuja varoja saataisi takaisin vaan hyöty valuisi varkaille.

4. Eri puolilla maailmaa on otettu otettu käyttöön ns. kolmen hudin laki, jonka avulla verkkoyhteys voidaan katkaista jos käyttäjä jää kiinni kolmesti verkkopiratismista. Tulisiko verkkoyhteyden katkaiseminen olla mahdollista Suomessakin samoin perustein, vaikka YK on määritellyt sen perusoikeudeksi?


En pidä kovin mahdollisena valvoa verkkopiratismia, mutta jos se onnistuu, tulee sanktioina olla sakko tai muu hyvitys.

Verkkoyhteys lienee helppo luoda uudelleen jotain kautta ja sitähän voi käyttää niin hyvään kuin pahaan. Piraattipalvelimia ja rikollisia sisältöjä verkkoon syöttäviä palvelimia tulee voida sulkea laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä.

Sensuuri ja yksityisyys

1. Suomessa on käytössä poliisin hallinnoima lapsipornosuodatus, jolla estetään kansalaisten pääsy kielletyille Internet-sivustoille. Mitä olette mieltä sensuurista ja tulisiko olemassa olevan suodattimen käyttöä laajentaa?

Pidän tällaista suodatusta hyvänä yrityksenä, vaikka se ei olekaan täydellinen. Kaikki eivät kuitenkaan osaa sitä kiertää. Mielestäni tulee pyrkiä jatkuvasti parantamaan poliisin hallinnoimaa ja selkeiden periaatteiden mukaan tapahtuvaa rikollisen sisällön valvontaa ja suodatusta.

2. Ruotsissa voimaan tullut niin sanottu FRA-laki mahdollistaa maan rajojen kautta kulkevan liikenteen seuraamisen. Suomi ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin suojellakseen kansalaistensa yksityisyyttä, vaikka suuri osa Suomen tietoliikenteestä kulkee Ruotsin läpi. Millaisena uhkana naapurivaltioiden harjoittamaa salakuuntelua pidätte kansalaisten ja yritysten kannalta?

Oman kontrollin ulkopuolinen mahdollisuus valvoa tietoliikennettä on aina uhka. Otan sen vakavasti, mutta minulla ei ole tietoa, että Ruotsissa tällaista mahdollisuutta todellisuudessa käytettäisiin Suomesta tai Suomeen kulkevan tietoliikenteen valvontaan. Mikäli tässä piilevä uhka alkaisi realisoitua pyrkisin ratkaisemaan tilanteen valtioiden keskinäisin neuvotteluin. Itse suhtaudun kaikkeen harjoittamaani toimintaan ja viestintään verkossa aivan kuin se olisi kaikkien tarkkailtavissa ja luettavissa. Mielestäni kovin tärkeät tai salaiset tiedot pitää lähettää kryptattuina.

3. Eri puolilla maailmaa operaattoreiden vastuuta asiakkaiden verkkoliikenteen valvonnassa on pyritty kasvattamaan. Mitä mieltä olette suuntauksesta?


Kyllä verkkoliikennettä hoitavilla operaattoreilla tulee olla lisääntyvää vastuuta rikollisen sisällön paljastamisessa viranomaisille. Se tulee kuitenkin tarkasti rajata ja tehdä siten, ettei yksityisille operaattoreille synny sensuuriviranomaisen toimivaltaa ja oikeutta yksityisyyden loukkauksiin.

Tietoyhteiskunta nimeltään Suomi

1. Tulisiko Suomen entistä aktiivisemmin vapauttaa verovaroin tuotettuja tietoaineistoja julkiseen ja ilmaiseen käyttöön? (kuten Maanmittauslaitoksen karttatiedot)

Kyllä. Tietääkseni äskettäin hallitus tekikin päätöksen Maanmittauslaitoksen karttatietojen avaamisesta. Se on erinomainen asia, koska erilaiset paikkatietojärjestelmät voivat helpottaa ihmisten arkea hyvin paljon. Esimerkiksi voisi syntyä palveluita, joissa voi kysyä nettikännykällään "missä on lähimmät sitä-tai-tätä palvelua tarjoavat paikat" ja vertailla hintoja jne. Tai esimerkiksi kuntien kaavamuutosehdotukset voisi saada nettiin ja antaa niistä palautetta.

Kannatan sitä, että tällaiset nettipalvelut olisivat ainakin julkisten palvelujen osalta ilmaisia.

2. Tulisiko valtion ottaa suurempi rooli nopeampien Internet-verkkojen rakentamisessa?

Siirtyvät tiedot voidaan tietääkseni pakata entistä paremmin, mikä vähentää nopeuden tarvetta. Tässä taloustilanteessa valtiolle ei pidä asettaa uusia maksuvelvoitteita, vaan velvoittaisin palveluiden tarjoajat rakentamaan verkot syrjäseuduillekin.

3. Mitkä ovat mielestänne Suomen tietoyhteiskuntakehityksen tärkeimmät painopistealueet?

Ensinnäkin mielestäni parhaiten palvelisi, että Suomea ei käsiteltäisi Euroopasta erillisenä, vaan rakennettaisiin toimivat EU:n digitaaliset sisämarkkinat. Silloin ohjelmistojen ja ratkaisujen kehittäjillä, myös pk-yrityksillä, olisi edessään 500 miljoonan ihmisen avoimet markkinat ja kehitys varmasti nopeutuisi huomattavasti.

Tietoyhteiskunnasta "ubiikkiyhteiskuntaan" siirtymisessä on monia painopistealueita koska se on niin laaja asia.


Esimerkiksi julkisen sektorin tietoverkot tulisi saada keskenään yhteensopiviksi ja mielestäni ne tulisi rakentaa avoimille pohjille, kuten Linuxille. Painopisteinä tulisi olla suurimpien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen, kuten miten hoidamme vanhenevan väestön paremmin ja mahdollistamme kotona asumisen pitkään, miten suojelemme ympäristöä, miten järjestämme energian tuotannon ja käytön jne. Maksujärjestelmissä pitäisi standardoida maksajan tunnistus, mutta moni asia, kuten vaikkapa parkkimaksut, pitäisi voida ratkaista nykyistä kätevämmin.

4. Tapani-myrsky osoitti kuinka haavoittuvainen Suomen viestintäinfrastruktuuri on. Millä tavoin Suomi voisi kehittyä tällä saralla?

Tapani-myrsky osoitti, että on paljon tehtävää ilmajohtojen siirtämisessä teiden varsille ja maan alle.

Kuluttajien maksut

1. Jouluna tuli päätös Yleisradion rahoituksen järjestämisestä. Oletteko tulevan Yle-veron kannalla, vai oletteko jonkin muun järjestelmän kannalla. Perustelut mielipiteelle.

Laitekohtaista maksujärjestelmää ei ole enää mitään järkeä pitää yllä, kun on kannettavia tietokoneita, langattomia verkkoja, kännyköitä jne. Siksi Yle-vero on mielestäni huonoista ratkaisuista paras. Mielestäni kuitenkin pienyritysten Yle-vero pitäisi porrastaa yritystoiminnan laadun ja laajuuden mukaan siten, että se olisi mahdollisimman reilu.

2. Hyvitysmaksujärjestelmään on tulossa uudistus vuonna 2013. Nykyinen tallennusalustapohjainen malli aiotaan muuttaa joksikin muuksi. Millainen on teidän mielestä sopiva ratkaisu, vai toimiiko kyseinen järjestelmä enää digitaalisen median aikakaudella? Julkisuudessa on puhuttu laajakaistoista perittävästä verosta.

Hyvitysmaksujärjestelmää varmaankin yritetään jatkossakin pohjata jotenkin tallennusmuistin määrään ja siirtoyhteyden nopeuteen. En osaa sanoa mikä olisi paras ratkaisu. Eihän tallennuskyky tarkoita sitä, että tallennettaisiin jotakin hyvitettävää sisältöä, voihan olla, että tietokonettakin käytetään vain työtehtäviin tai ostettujen pelien pelaamiseen jne. Otaksun, että tässäkin lopulta ajaudutaan tilanteeseen, jossa mahdollinen hyvitysmaksutaakka jaetaan verovelvollisten kesken ellei siitä luovuta kokonaan.

21 KOMMENTTIA

tunx1/21

Olipas yllättävää löytää Afterdawnista presidenttikeskustelua. Mutta hyvä näin, en ole muualta vielä katsonutkaan tenttejä. Aiheet olivat kiinnostavia, hyvä saada tietoa ehdokkaiden IT-puolen mielipiteistä.

daim0n2/21

Niin valitettavaa kun se on, mutta puolueen takia on pakko jättää Essayah väliin. Mikäli loput presidenttiehdokkaat ovat viitsineet vastata tähän kyselyyn, en usko että sieltä paljoa parempia vastauksia on tulossa..

Kiitos Afterdawnille tästä!

KaaliX3/21

Toteutettiinko tämä sähköpostilla vai face2face? Jotenkin epäilen että vastaamassa ei ole ollut vain Sari...

Lumikki4/21

Mitä tuohonkin sanoisi, ei tulisi mieleenkään äänestää kyseistä henkilöä. Ongelma on että henkilö suojelee yhteiskunnan taloudellisia rakenteita, mutta ei sen kansalaisten perusoikeuksia, kuten yksityisyyttä ja vapautta. Henkilö myöskin näkee että rikos on estettävä, mutta ei näe että mikä sen rikoksen alunperin aiheutti. Rikos on syy jostain ongelmasta yhteiskunnassa, ei se ole sairaus joka syntyy satunnaisesti ilman syytä.

squi5/21

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti KaaliX:

Toteutettiinko tämä sähköpostilla vai face2face? Jotenkin epäilen että vastaamassa ei ole ollut vain Sari...

Sähköpostin välityksellä.

tubii6/21

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti KaaliX:

Toteutettiinko tämä sähköpostilla vai face2face? Jotenkin epäilen että vastaamassa ei ole ollut vain Sari...

nimenomaan, ei ollut kyllä face2face toteutettu, huomas aika äkkiä :D

ja kun kysyttiin immateriaalisesta piratismista, niin miks sari alkoi selittämään jostain aasiassa valmistetuista tuotteista, olis ny ottanu käsittelyyn nettipiratismin mihin tässä varmaan kaikki enemmän halusi vastauksen

ja sanoi sensuuria hyväksi yritykseksi, koska "kaikki sitä eivät osaa kiertää" :D tässä kohdassa lopetin lukemisen

daim0n7/21

Odotan innolla Paavojen vastauksia :D

Pihlis128/21

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti daim0n:

Odotan innolla Paavojen vastauksia :D


Sama täällä :)

nRT9/21

En kyllä ihan ihan odottanut presidentinvaaleihen liittyvää uutisointia AD:lta... Mutta hyvä näin. Plussat tästä.

Kyselyyn: Eipä näytä Essayah kovinkaan laajasti tätä alaa tuntevan. Toisaalta en kyllä usko kovin monen muunkaan ehdokkaan osaavan. Enpä tosin ollut alunperinkään häntä äänestämässä.

E: Samoin, Paavojen vastauksia odotellessa.

kane_k10/21

Tietoyhteiskunta nimeltään Suomi kohtaan 2 liitten, kuulisin mielelläni tapoja miten esimerkiksi alati kasvava videon/äänen siirto netissä saadaan puserrettua entistä pienempään muotoon laadun kärsimättä.

MoZar11/21

Lainaus:

Siirtyvät tiedot voidaan tietääkseni pakata entistä paremmin, mikä vähentää nopeuden tarvetta.

Wow.. Milloinkas tälläisestä pakkauksesta pääsee kuluttaja nauttimaan. Ja koskeeko ke se kaikkea liikennettä datan tyypistä riippumatta?

pellari12/21

Keskimääräistä valistuneemmat vastaukset ja suunta nykyistä politiikkaa järkevämpään suuntaan. Toki pyöreähköjä poliittisia vastauksia, mutta ihmisen/kuluttajan puolella kuitenkin eikä suuryritysten

Lumikki13/21

Lainaus:

3. Eri puolilla maailmaa operaattoreiden vastuuta asiakkaiden verkkoliikenteen valvonnassa on pyritty kasvattamaan. Mitä mieltä olette suuntauksesta?

Kyllä verkkoliikennettä hoitavilla operaattoreilla tulee olla lisääntyvää vastuuta rikollisen sisällön paljastamisessa viranomaisille. Se tulee kuitenkin tarkasti rajata ja tehdä siten, ettei yksityisille operaattoreille synny sensuuriviranomaisen toimivaltaa ja oikeutta yksityisyyden loukkauksiin.

Jotta voidaan estää rikollinen liikenne "valvomalla" niin se tarkoittaa myös että kaikkien ihmisten KAIKKEA liikennettä pitää valvoa, jotta se löydetään. Koska se rikkollinen liikenne on siellä laillisen seassa eikä sitä ole helppo erottaa laillisesta liikenteestä. Olemme siirtymässä kohti valvontayhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset "tuomitaan" potentiaaliseksi rikolliseksi ennenkuin edes rikosta on tapahtunut.

Samalla myös nostetaan ISP:t poliisin asemaan vaikka ne ovat yksityisiä yhtiöitä. Yhtiöillä voi olla myös muita intrestejä asiakkaitensa informaatioon kuin sen valvominen, kuten esimerkiksi sen informaation taloudellinen hyötykäyttö. Jo nykyään monet yritykset keräävät informaatiota asiakaistaan heidän selän takana, jotta voivat tehostaa omaa yritystoimintaa tai myydä sitä tietoa sille joka sitä tarvitsee.

Yritystoiminnan pääpaino on rahan tekemisessä ja poliisin taas ylläpitää lakia. Huomatkaa toiminnan motiivi ero. Business ja yksityisyyden kunnioitus ei kulje käsikädessä.

Oikea tapa on että poliisi tutkii asiaa, eli pyytää ISP:ltä tietoja kun poliisilla on jokin epäillys rikoksesta. Esimerkiksi joku on näytänyt jotain todisteita asiaan ja pyytänyt poliisia tutkimaan asiaa. Joten kyse ei ole ISP:n lisääntyvästä vastuusta paljastaa, vaan lisääntyvästä vastuusta tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, heidän sitä pyytäessä.

Viranomaisten tehtävä on valvoa yhteiskuntaa, ei yksityisten yritysten. Valtion kansalaisia ei tulisi kohdella kuin rikollisia ilman perusteita asiaan.

Tomppa8914/21

Hieman kyllä huvitti tuo pakkaaminen :D Joo ei tarvita isompia kaistoja, kun pakkaaminen on parantunut niin paljon :D

syrtek6615/21

"Suoja-aikaa voisi lyhentää esimerkiksi 50 vuoteen. Mielestäni se riittäisi perikunnan etujen suojaamiseksi. "

"Kenties jonkin verran, mutta tulee muistaa, että nämä teokset ovat yksityisomaisuutta. Toisen omaisuuteen kenelläkään ei ole automaattista nautintaoikeutta. "

Hyi hel*i, tekijäinoikeudet ei ole todellakaan ole mitään omistusoikeutta taikka siihen verrattavaa yksityisomaisuutta.

En äänestä, toivottavasti näitä tulee lisää ja nämä kootaan erillisen otsikon alle.

ep_16/21

Eipä kyllä tiennyt paljon mitään ja asian vierestä puhui välillä. Toisaalta niinhän ne kaikki muutkin poliitikot puhuu vähän asian vierestä ympäripyöreitä vastauksia. :) No joo.

Ainakin se pisti silmään tuo tiedon pakkaus. Aina voi pakata tiiviisti, mutta kyllä se raja jossain menee, ettei pienemmäksi enää saa.

vanhaukko17/21

Sari selviytyi poliitikoksi loistavasti kysymyksistä. Kommentaattoreilta naurettavaa saivartelua pakkausasiasta. Presidentti ei taatusti ole missään tekemisissä sen kanssa, sitä varten on asiantuntijat. Tärkeintä on miten pressa suhtautuu suuriin linjoihin. Epäilen, että muut eivät pysty parempaan, Paavoista puhumattakaan. Saas nährä.

Tesno18/21

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti vanhaukko:

Sari selviytyi poliitikoksi loistavasti kysymyksistä. Kommentaattoreilta naurettavaa saivartelua pakkausasiasta. Presidentti ei taatusti ole missään tekemisissä sen kanssa, sitä varten on asiantuntijat. Tärkeintä on miten pressa suhtautuu suuriin linjoihin. Epäilen, että muut eivät pysty parempaan, Paavoista puhumattakaan. Saas nährä.

Entäs jos ne asiantuntijat eivät tule puolueettomalta taholta?

vanhaukko19/21

Onko sillä väliä. Datatekniikan osaaminen lienee tärkeintä, vaikka menee hankkeet joskus mönkään "puolueettomiltakin", esimerkkeinä terveydenhoitoalan "keskenään kommunikoivat" järjestelmät.

Sove9220/21

Suoja-aika saisi päättyä tekijän kuoleman jälkeen, sen jälkeen teosta hyödyntää vain nämä loisivat tekijänoikeusjärjestöt.

Summacity21/21

En äänestä ja piste.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
Threadsin logo
Threads
Blueskyn logo
Bluesky
Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki