AfterDawn logo

Lähdetiedostoja koskevat asetukset


Lähdetiedostoja koskevat asetukset liittyvät pääasiassa syötevirran (streamin) analysointiin. Jokaisessa MPEG-tiedostossa video- ja äänitiedot on tallennettu omiksi erillisiksi virroikseen eli streameiksi. VideoReDo Plussan asetuksilla pyritään varmistamaan, että video- ja ääniraidat ovat saman mittaisia ja synkronissa. Lähdetiedostojen käsittelyä samoin kuin muitakin asetuksia pääset muokkaamaan ohjelmaikkunan yläreunan valikon kohdasta Tools>Options... .

Stream-parametrit (Stream Parameters)

Stream Parameters -valikosta voit säätää syötevirtojen lukemiseen liittyviä asioita, kuten video/ääni-synkronoinnin tarkistus- ja korjausasetukset. Ääni ja kuva voivat joutua epäsynkroniin eli liikkua eri tahtiin, jos tiedostosta puuttuu tai siinä on viallisia ruutuja. Ohjelma ei osaa korjata tai korvata vioittuneita äänitiedostoja, joten siksi virheet korjataan poistamalla videoruutuja. Sen sijaan jos synkronointivirhe johtuukin videoruuduissa, on korjaamiseen tarjolla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Toimintatapa valitaan kohdasta Detect / Resync Missing Frames.

Yksi vaihto on antaa ohjelman olla välittämättä virheistä (valitaan vaihtoehto Ignore kohdasta Detect / Resync Missing Frames). Tällöin ohjelma ohittaa virheet niin kauan, että sen sisäiset puskurit täyttyvät. Tämän jälkeen ohjelman on pakko tyhjentää puskurit, jonka se tekee poistamalla video- ja ääniruutuja tarpeen mukaan.

Virheiden ohittamista parempi vaihtoehto on valita jompikumpi Resync-toiminnoista. Ensimmäinen vaihtoehdoista, Insert Extra Video Frames, korvaa puuttuvat videoframet (eli -ruudut) kopioimalla ehyttä ruutua sen ympäristöön. Ylimääräisten ruutujen lisääminen voi aiheuttaa ongelmia joidenkin toistolähteiden ja tallennusformaattien kanssa, ellei tallentaessaan muista asettaa GOP:n (Group Of Pictures) maksimikokoa (mikä tehdään Output File Options -välilehdellä). Toinen Resync-vaihtoehto on valita Remove Audio Frames, jolloin VideoReDo pätkii audioraitaa tarpeen mukaan.

Resync-kentän oikealla puolella oleva Delta Frames -asetuksella säädetään, kuinka monen epäsynkronissa olleen ruudun jälkeen korjaustoimenpiteisiin ryhdytään. PAL-videota käsiteltäessä vakioasetus 3 vastaa noin 120 millisekunnin heittoa. NTSC-videota käsiteltäessä vakioasetus taas vastaa 100 millisekuntia. Maximum Audio Frame Errors -kohdasta taas säädetään, kuinka monta virhettä äänitiedostossa saa olla, ennen kuin ohjelma luopuu sen lukemisesta.

Muut lähdetiedostoja koskevat asetukset

Stream Parameters -välilehdeltä löytyy myös muita tärkeitä asetuksia. Avattaessa uutta tiedostoa ohjelma tarkastaa tiedoston eheyden valitsemalla muutaman pisteen ja varmistamalla, että ruudut ovat oikeassa järjestyksessä. Mikäli järjestys on väärä, luo ohjelma oman järjestysindeksinsä, jotta tiedosto tulee luetuksi oikein. Tarkistuspisteiden määrä säädetään Discontinuity Checkpoints -kohdasta.

Convert all I frames to GOPs -valinta muuttaa omaksi kuvaryhmäkseen (GOP:ksi) myös I-framet, joita ei seuraa yhtään P- tai B-framea. On todella harvinaista, että lähdetiedostoissa esiintyisikään tätä ongelmaa. Valinnalla pyritään vain varmistamaan, ettei toistettaessa esiintyisi ongelmia. Double Video Buffer Memory -valintaa kaksinkertaistaa videon puskurointiin käytetyn muistimäärän. Valitse tämä kohta vain, jos ohjelma herjaa videopuskurin täyttymistä Video Buffer Overflow Error -ilmoituksella.

Ignore Transport Stream Maps

VideoReDo pyrkii yleensä paikantamaan kaikki MPEG-siirtovirran sisältämät video- ja äänivirrat lukemalla ohjelmakartat (Program Maps). Jos ohjelma ei kuitenkaan jostain syystä löydä kaikkia tiedoston sisältämiä virtoja, voit kokeilla Ignore Transport Stream Maps -valintaa. Valinta pakottaa ohjelman lukemaan ensimmäiset 10 000 pakettia tiedoston alusta ja yrittämään manuaalista streamien tunnistusta. Tälläkään asetuksella ei kannata leikkiä ennen kuin ongelmia ilmenee.

Useiden lähdetiedostojen yhdistäminen -- Enhanced Plus Features

Enhanced Plus Features -välilehdellä säädetään valintoja, joilla ohjataan useiden tiedostojen käsittelyä yhtenä lähteenä. Valitsemalla Auto Combine Sequential Filenames VideoReDo muodostaa hakemistossa olevista, peräkkäin numeroiduista ja samaa kaavaa noudattaen nimetyistä tiedostoista yhden ison tiedoston. Eli jos hakemistossa on esimerkiksi DVD-levyn tiedostot VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB, VTS_01_3.VOB, and VTS_01_4.VOB, voit avata ne kaikki yhtenä tiedostona avaamalla niistä minkä tahansa. DVD:n tiedostojen lisäksi DVR-tallenteet on usein nimetty samaa kaavaa noudattaen. Voit yhdistää peräkkäin numeroidut tiedostot, vaikka automaattista yhdistämistä ei olisikaan valittu. Tämä tapahtuu avaus-dialogissa valitsemalla useita tiedostoja avattavaksi.

Halutessasi voit avata myös täysin irrallisia MPEG-tiedostoja yhtenä tiedostona. Itsenäisten, toisiinsa liittymättömien tiedostojen yhdistäminen voi kuitenkin tuottaa ei-toivotun tuloksen, jos tiedostot vain liittää päistään yhteen. Tämän vuoksi ohjelmassa on tarjolla kaksi vaihtoehtoista tapaa liittää tiedostoja toisiinsa: yhdistäminen (combine) ja liittäminen (join). Yhdistäminen on oikea vaihtoehto, kun avataan toisilleen jatkona olevia tiedostoja. Liittäminen (join) taas ajaa saman asian kuin projektin luominen ja tiedostojen yhdistäminen siinä. Tämä on oikea vaihtoehto toisistaan irrallisille tiedostoille.

Kohdasta Multiple File Open or Drag voit valita, miten ohjelma toimii avattaessa useita tiedostoja kerralla. Valittavana on jo mainitut Combine ja Join. Lisäksi voit valita Prompt, jolloin ohjelma kysyy miten avattavia tiedostoja käsitellään.

Muut useita lähdetiedostoja koskevat valinnat

Siemens M740AV DVR MPEG -tiedostot pitää avata käyttäen CRID-tiedostoa, jossa on tieto sekä MPEG-streamien sisällöstä että tiedostojen sijainnista. Jos valinta Auto Processing of .CRID on aktiivinen, ilmestyy tiedostojen avaamisikkunaan oma käyttöliittymä CRID-tiedostojen käsittelyyn. CRID Folder -kenttään voi syöttää tiedon siitä, mihin CRID-tiedostot on tallennettu. Tällöin VideoRedo Plus osaa avata tiedostot automaattisesti, kun yläreunan valikosta valitaan File>Open CRID file. Muualle kuin esimääritettyyn hakemistoon tallennettuja CRID-tiedostoja voi avata käsin normaalin avausikkunan kautta. Viimeinen CRID-valinta, Allow CRID Deletions and Renames, sallii ohjelman muuntaa alkuperäisiä DVR-tiedostoja muokkausten jälkeen.

VSLT-tiedostot

VLST-tiedosto luodaan automaattisesti, kun avaat kerralla useita lähdetiedostoja yhtenä tiedostona. VLST-tiedosto on listaus videotiedostoista, jotka avataan yhtenä tiedostona. VLST-tiedoston voi avata ja sitä voi editoida kuin se olisi tavallinen MPEG-tiedosto. Mikäli VLST-tiedostossa listattuja tiedostoja siirretään kovalevyllä, tulee listasta kelvoton. Voit halutessasi katsoa millä tahansa tekstieditorilla (esim. Muistiolla), miltä VLST-näyttää. Se on aivan tavallinen tekstitiedosto, jonka ensimmäisellä rivillä kerrotaan tiedoston olevan VideoReDo Plussan tiedostolistaus ja toisella rivillä polku jokaiseen lähdetiedostoon.

Oletusarvoisesti VideoRedo Plus kirjoittaa VLST-tiedoston samaan hakemistoon, jossa avattavat lähdetiedostotkin sijaitsevat. Mikäli avaat tiedostot CD:ltä, DVD:ltä tai virtuaaliasemalta, pitää asetusta muuttaa. Tämä tehdään muuttamalla valinta Store VLST In Source Folder arvoksi Specify Folder. Muista lisäksi määrittää polku, johon haluat tiedostot tallentaa. Muuten ohjelma käyttäytyy kuin mitään asetuksia ei olisi muutettu. Pääset selaamaan hakemistoa painamalla kentän oikealla puolella olevaa nappia, jossa on kolme pistettä (...).

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö